نمایش 9 24 36

سینک ظرفشویی استیل البرز 170 توکار

این لگن با وزن ۷۷/۱ کیلوگرم  در طول و عرض ۴۶ سانتی متر می باشد که در عمق ۲۱۵ میلیمتر

سینک ظرفشویی استیل البرز ۱۸۰ توکار

این لگن با وزن 67/3 کیلوگرم  در طول 100 سانتی متر و عرض 52 سانتی متر می باشد که در

سینک ظرفشویی استیل البرز 200 توکار

این سینک نیمه فانتزی با وزن 8/2 کیلوگرم  در طول 100 سانتی متر و عرض 52 سانتی متر می باشد

سینک ظرفشویی استیل البرز ۲۱۴ توکار

این سینک نیمه فانتزی با وزن 16/4 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر می باشد

سینک ظرفشویی استیل البرز ۲۱۵ توکار

این سینک نیمه فانتزی با وزن 16/4 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر می باشد

سینک ظرفشویی استیل البرز 216 توکار

این لگن با وزن 3/45 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر می باشد که در

سینک ظرفشویی استیل البرز 217 توکار

این سینک نیمه فانتزی با وزن 45/3 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر می باشد

سینک ظرفشویی استیل البرز 218 توکار

این سینک نیمه فانتزی با وزن 3/45 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50 سانتی متر می باشد

سینک ظرفشویی استیل البرز 219 توکار

این سینک با وزن3.45 کیلوگرم  در طول 120 سانتی متر و عرض 50  سانتی متر می باشد که در عمق

سینک ظرفشویی استیل البرز 270 توکار

این سینک با وزن 85/3 کیلوگرم  در طول 116  سانتی متر و عرض 51 سانتی متر می باشد که در