شبکه تبلیغات چیست ؟
مفهوم شبکه تبلیغاتی

شبکه تبلیغات آنلاین و یا شبکه آگهی (Ad Network) یک شرکت است که تبلیغ کنندگان را به وب سایت هایی که می خواهند برای تبلیغات میزبانی کنند متصل می کند. وظیفه اصلی یک شبکه تبلیغات تجمع فضا های تبلیغاتی موجود در سایت های ناشران و تطبیق آن با تقاضای تبلیغ دهندگان است. عبارت "شبکه تبلیغات" توسط خودش رسانه مشخصی ندارد به این معنا که می تواند یک “شبکه تبلیغات تلویزیونی" و یا “شبکه تبلیغات چاپی" باشد، اما به طور فزاینده ای به معنی "شبکه تبلیغات آنلاین" به عنوان اثر تجمع فضای تبلیغاتی ناشران و فروش به تبلیغ کنندگان است که اغلب در فضای آنلاین دیده می شود. تفاوت اساسی بین شبکه های رسانه های آگهی سنتی و شبکه های تبلیغات آنلاین این است که شبکه های تبلیغاتی آنلاین از سرور مرکزی برای ارائه تبلیغات به مصرف کنندگان استفاده می کنند، که قادر است هدف گیری، ردیابی و گزارش دهی از نمایش آگهی ها انجام دهد که در رسانه های آنالوگ امکان پذیر نیست.


نمونه فضاهای موجود در سایت ناشران

در زیر نمونه ای از فضاهای استاندارد که توسط شرکت آی ای بی (iab) تعریف شده است را می بینید. تمام شبکه های تبلیغات بزرگ دنیا مانند گوگل عضوی از این سازمان هستند که استاندراد های مربوط به تبلیغات آنلاین را تعریف می نمایند. در شبکه تبلیغات وی کلیک ما از نمونه های پیشنهاد شده در گوگل که راندمان بهتری داشته اند استفاده کرده ایم.


نمونه فضای تبلیغاتی